Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. FACET Accountants en Adviseurs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan FACET Accountants en Adviseurs of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FACET Accountants en Adviseurs.

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:

FACET Accountants en Adviseurs
Fascinatio Boulevard 770 -772
2909 VA Capelle aan den IJssel
T (010) 452 61 44
F (010) 452 51 87
info@facet-accountants.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover FACET Accountants en Adviseurs geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Wij hanteren in onze dienstverlening de algemene voorwaarden, zoals die door de NOvAA, onze beroepsorganisatie, zijn opgesteld.
Klik hier voor onze algemene leveringsvoorwaarden.

E-maildisclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden.

Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast”.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 5146), waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden.

Jaarrekening Hulp app disclaimer

De informatie in deze app is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om ondernemers te helpen bij het begrijpen van hun jaarrekening. De conclusies die worden gegeven zijn gebaseerd op de door de ondernemer zelf ingevoerde cijfers en geven een algemeen beeld van de situatie.

De werkelijkheid kan echter heel anders in elkaar zitten. FACET is dan ook niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de app. Aan de inhoud van de app en de gegeven conclusies kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie in de app is onder voorbehoud van programmeerfouten.

FACET Accountants & Adviseurs is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International is a leading worldwide network of independent accounting and consulting firms, providing a comprehensive portfolio of audit, accountancy, tax and advisory services.

Nexia International Limited

“Nexia International” also refers to the trading name of Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, which operates the Nexia International network. Company registration number: 53513C. Registered office: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Member firms

Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership.

Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.
Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided.

Trade marks

The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.

References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.